Projekt „Wirtualny Uniwersytet Trzeciego Wieku”

opublikowano: 20.10.2015

 

SEMINARIUM KOŃCZĄCE PROJEKT

W spotkaniu w Warszawie wzięło udział 105 osób z wszystkich 5 klas.

W czasie części plenarnej spotkania podsumowano realizację projektu, opowiedziano o poszczególnych etapach oraz rezultatach które udało się osiągnąć. Reprezentanci poszczególnych klas przygotowali wystąpienia (niektórzy w formie multimedialnej) na temat zrealizowanych bonów, a także opowiadali o tym co najbardziej zapamiętają.

Wystąpienia uczestników dały obraz projektu zaproszonym gościom, którzy wzięli udział w debacie na temat „Możliwości wsparcia działań na rzecz seniorów”. Udział w debacie wzięli: Dominik Mosiczuk -Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „Ę”, który opowiedział o projekcie Seniorzy w Akcji; Katarzyna Lipka-Szostak – pomysłodawczyni Wirtualnego UTW Towarzystwo Amicus, DJ Wika – 75-letnia Dj-ka, reprezentantka seniorów. Wystąpienie Dj Wiki spotkało się z niezwykle ciepłym odbiorem.

W kolejnej części seminarium – ewaluacyjnej – zorganizowano warsztat. Uczestników podzielono na 3 grupy, z których każda oceniała inny element projektu. Uczestnicy przyklejali swoje uwagi i sugestie na papierowych planszach. Oceniali również na osi zadowolenie z poszczególnych elementów projektu. Następnie zebrano i przedstawiono wypracowane materiały. Wszyscy uczestnicy mieli również możliwość odniesienia się do zaproponowanych rekomendacji.

Na zakończenie każdy z uczestników otrzymywał pamiątkową broszurę ukazującą efekty projektu, a także dyplom ukończenia I semestru Wirtualnego UTW.

Jedna z klas przywiozła pamiątkową publikację o historii swojej miejscowości dla każdego z uczestników projektu.

Zespół projektowy otrzymał od jednej z seniorek własnoręcznie wykonane choinki.

Nie brakowało też innych miłych akcentów, dzięki którym na koniec szkoda było się rozstawać.

 

Harmonogram działań w projekcie pn. „PRZEZ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ SENIORA DO DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ”
– BON EDUKACYJNY

ZAJĘCIA NORDIC-WALKING
24.09.2014 r. godz. 9.00-10.30
ilość uczestników: 17
01.10.2014 r.
08.10.2014 r.
15.10.2014 r.
22.10.2014 r.
29.10.2014 r.
Instruktor: M. Filipowicz

WARSZTATY ARTYSTYCZNE
29.09.2014 r. godz. 11.30-13.30
ilość uczestników: 9
06.10.2014 r.
13.10.2014 r.
20.10.2014 r.
27.10.2014 r.
03.11.2014 r.

Instruktor: M. Tarańczuk

WIRTUALNE WYKŁADY:
– 03.12.2014 r. wirtualny wykład klasy z Teresina
– 17.12.2014 r. spotkanie wigilijne
Miejsce: sala w budynku GOK
Moderatorzy: J. Mokrzycka, A. Olszewska

– 11 grudnia 2014 r. godz. 10:00 seminarium kończące projekt „Wirtualne klasy – wirtualny UTW w społecznościach lokalnych”
Miejsce: Warszawa, ul. Okopowa 55
Ilość osób: 24

 

Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania bonów edukacyjnych

WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE „BONU EDUKACYJNEGO DLA KLASY W CELESTYNOWIE”

Realizowanego w ramach projektu „Wirtualne klasy – Wirtualny UTW
w społecznościach lokalnych” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

1. Dane autora/autorów (imię i nazwisko/nazwa, adres siedziby):

Lucyna Rutkowska – reprezentantka klasy w Celestynowie Wirtualnego UTW
Joanna Mokrzycka – moderatorka klasy w Celestynowie Wirtualnego UTW
Agata Olszewska – moderatorka klasy w Celestynowie Wirtualnego UTW
Zajęcia klasy odbywają się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie,
ul. Regucka 1 05-430 Celestynów.
2. Tytuł inicjatywy:
„Przez aktywność fizyczną seniora do działalności artystycznej”.
3. Krótka charakterystyka inicjatywy (pomysłu) oraz opis planowanych działań ze wskazaniem terminu realizacji (harmonogram):
Uczestnicy Celestynowskiej klasy Wirtualnego UTW odczuwają potrzebę integracji, większej aktywności fizycznej oraz chęć nabycia nowych umiejętności. W wyniku powyższych potrzeb powstał projekt „Przez aktywność fizyczną seniora do działalności artystycznej”. Realizacja projektu w okresie od 24 września do 30 listopada. W tym czasie zostanie zorganizowanych 12 spotkań dla seniorów. Aktywność fizyczna zostanie zrealizowana poprzez zajęcia nordic-walking. Podczas zajęć (wyjść w teren) grupa będzie pozyskiwała materiały tj. jesienne liście, szyszki, noski klonowe, owoce dzikiej róży, jarzębiny do wykorzystania na warsztatach tworzenia kompozycji kwiatowych. Zajęcia nordic-walking będą się odbywały 1 raz w tygodniu (środy 9.00-10.30), czas trwania 1,5 godziny. Warsztaty artystyczne będą trwały po 2 godziny 1 raz w tygodniu (poniedziałki 11.30-13.30). Na warsztatach artystycznych zaplanowano poczęstunek w formie suszonych oraz świeżych owoców, pestek słonecznika, dyni itp.

NAZWA DZIAŁANIA TERMIN REALIZACJI
22-28. IX 29.IX-5.X 6-12.X 13-19.X 20-26.X 27.X-2.XI 3-9.XI 10-16.XI 17-23.XI 24-30.XI

4. Opis uczestników (kto weźmie udział) oraz wskazanie w jaki sposób projekt angażuje słuchaczy klasy
Do udziału w projekcie zostaną zaproszeni wszyscy uczestnicy Celestynowskiej klasy Wirtualnego UTW. Osoby, które nie uczestniczą w spotkaniach regularnie będą informowane przez moderatorki telefonicznie. Zostaną przygotowane harmonogramy spotkań, aby seniorzy znali wcześniej terminy planowanych w inicjatywie spotkań.
Podczas wyjść na zajęcia nordic walking grupa zostanie zaangażowana w zbieranie materiałów do wykonywania kompozycji kwiatowych. Ponadto 2 osoby z grupy będą fotografować realizowane działania w czasie trwania projektu, w celu stworzenia 28 stronicowej foto książki w formacie A4. Grupa przygotuje wystawę wykonanych wspólnie kompozycji kwiatowych na spotkanie organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w gminie Celestynów dla seniorów. Nad całością działań czuwać będą: koordynator grupy w osobie reprezentantki klasy oraz moderatorki. Reprezentantka klasy ponadto zajmie się opracowaniem graficznym foto książki.

5. Zapotrzebowanie wkładu pracy, lokalowe, sprzętowe i materiałowe:
Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie udostępni na potrzeby realizacji projektu salę oraz kije nordic walking. Część materiałów na warsztaty artystyczne uczestnicy zbiorą podczas zajęć nordic walking tj. suche liście, szyszki, noski klonowe, owoce dzikiej róży i jarzębiny. Pozostałe materiały niezbędne do tworzenia kompozycji kwiatowych m.in. brokat, klej, kordonek, koszyczki wiklinowe zostaną zakupione w ramach projektu. Uczestnicy sami wykonają zdjęcia i zaprojektują foto książkę, która zostanie zamówiona. Ponadto sami przygotują wystawę na otwarte spotkanie dla seniorów w gminie Celestynów.
W projekcie zaplanowano 2 instruktorów z odpowiednimi kwalifikacjami: nordic walking, warsztaty artystyczne.
6. Jakie są cele i rezultaty projektu/inicjatywy?:
Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej osób starszych poprzez udział w organizowanych zajęciach i nabywanie nowych umiejętności. Promowanie aktywnego stylu życia i integracja uczestników Celestynowskiej klasy Wirtualnego UTW.
W projekcie planowane jest osiągnięcie następujących efektów:
– co najmniej 30 % uczestników projektu nauczy się prawidłowej techniki nordic walking
– podwyższenie poziomu kreatywności poprzez ukazanie możliwości wykorzystania naturalnych materiałów (liście, szyszki, itp.) do tworzenia kompozycji
– co najmniej 30 % uczestników nauczy się tworzenia kompozycji z naturalnych elementów
– zwiększenie aktywności ruchowej i sprawności fizycznej seniorów.
7. Szacunkowy koszt realizacji inicjatywy (pomysłu), należy wymienić w punktach wydatki (materiały, honoraria, poczęstunek, transport itp.):
Koszt realizacji inicjatywy: 1900,00 zł brutto.
Koszt instruktora nordic walking: 450,00 zł
6 spotkań po 1,5 godziny = 9 godzin ; Stawka za 1 h – 50,00 zł
Koszt instruktora warsztatów artystycznych: 600,00 zł
6 spotkań po 2 godziny = 12 godzin, Stawka za 1 h – 50,00 zł
Koszt zakupu artykułów spożywczych na poczęstunek: 180,00 zł
(Na 6 spotkań po 30,00 zł)
Koszt zakupu materiałów na warsztaty artystyczne: 560,00 zł
(16 osób x 35,00 zł)
Zakup foto książki 110,00 zł
8. Wskaż w jaki sposób inicjatywa mogłaby być kontynuowana po zakończeniu projektu (jeśli dotyczy).

Uczestnicy po zakończeniu realizacji inicjatywy mogą kontynuować grupowe lub indywidualne wyjścia nordic walking wypożyczając z GOK kije. Podczas spacerów nadal będą zbierane materiały do wykonywania stroików świątecznych, ozdób i okazjonalnych prezentów.
……………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Data i czytelne podpisy wnioskodawców/autorów*
* Złożenie podpisu na wniosku o dotację traktowane jest przez Organizatora jako wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych, zawartych w dokumentacji konkursowej na potrzeby promocji i realizacji projektu.

 

 

 

WIRTUALNE WYKŁADY:
– 20.08.2014 r. temat: „ZASADY TWORZENIA PROJEKTU”
ilość uczestników: 19
– 27.08.2014 r. temat: „DIETA SPOSOBEM NA ZDROWE ŻYCIE I DŁUGOWIECZNOŚĆ”
ilość uczestników: 18
– 03.09.2014 r. godz. 11.00 „ZATRZYMAJ MOMENT CZYLI TAJNIKI FOTOGRAFII”
ilość uczestników: 15
– 10.09.2014 r. godz. 110.00 „AKTYWNOŚĆ RUCHOWA SENIORÓW”
ilość uczestników: 17
– 17.09.2014 r. godz. 11.00 „SZKOŁA SUPER BABCI”
ilość uczestników: 14
-24.09.2014 r. „PRAWA KONSUMENTA” – Małgorzata Cieloch UOKiK
ilość uczestników: 17
– 01.10.2014 r. „Ekomuzea” – Bogusław Pyzocha Fundacja Bieszczadzka
ilość uczestników: 14
– 08.10.2014 r. wykład wirtualny klasy ze Słupna – „Rękodzieło artystyczne”
ilość uczestników: 9
– 15.10.2014 r. „Wędrować każdy może czyli turystyka dla seniorów” – Jolanta Śledzińska PTTK
ilość uczestników: 12
– 22.10.2014 r. wykład wirtualny klasy z Celestynowa – „Walory przyrodnicze gminy Celestynów”
ilość uczestników: 19
– 29.10.2014 r. Dr Tomasz Sosnowski Zakład Pedagogiki Społecznej Uniwersytet w Białymstoku
ilość uczestników: 12
– 05.11.2014 r. wirtualny wykład klasy z Błonia – Stowarzyszenie Między Wisłą a Kampinosem – Paweł Białecki
ilość uczestników: 16
– 12.11.2014 r. „Spadki i darowizny” Jarosław Greser
ilość uczestników: 13
– 19.11.2014 r. wirtualny wykład klasy z Prażmowa
ilość uczestników: 17
– 26.11.2014 r. „Spadki i darowizny” Jarosław Greser
ilość uczestników: 16

04.06.2014 r. nabór uczestników do WIRTUALNEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU – UDZIAŁ BEZPŁATNY

W ramach projektu:
– WARSZTATY GRUPOWE DOTYCZĄCE OBSŁUGI KOMPUTERA
– CIEKAWE WYKŁADY ZE SPACJALISTAMI Z RÓŻNYCH DZIEDZIN M.IN. PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, AKTYWNOŚĆ RUCHOWA A ZDROWIE, ŚWIADOMY KONSUMENT
– WIRTUALNE SPOTKANIA Z INNYMI SENIORAMI

Miejsce spotkań: sala w budynku GOK Celestynów
Realizacja projektu: CZERWIEC-GRUDZIEŃ 2014 r.
Moderatorzy: J. Mokrzycka, A. Olszewska

24.06.2014 r. SEMINARIUM INAUGURUJĄCE PROJEKT „WIRTUALNE KLASY – WIRTUALNY UTW W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH”
Miejsce: Warszawa ul. Okopowa 55
Organizator: Towarzystwo AMICUS
Ilość osób: 18
Odpowiedzialny: dyrektor H. Pawłowska, specjalista J. Mokrzycka, instruktor A. Olszewska

WARSZTATY GRUPOWE DOTYCZĄCE OBSŁUGI KOMPUTERA
02.07.2014 r. ilość uczestników: 29
09.07.2014 r. ilość uczestników: 22
16.07.2014 r. ilość uczestników: 20
23.07.2014 r. ilość uczestników: 21
30.07.2014 r. ilość uczestników: 22
06.08.2014 r. ilość uczestników: 19
Godz. 11.00
Miejsce: sala w budynku GOK
Prowadzący: J. Wyczółkowska

Poniżej zamieszczamy zasady przyznawania bonów edukacyjnych, z którymi warto się zapoznać aby dobrze przygotować propozycję projektu swojej kasy:

Zasady przyznawania bonów edukacyjnych

Informacja o projekcie zatacza coraz szersze kręgi. Lokalna prasa z okolic Celestynowa zamieściła kilka artykułów pokazujących pracę w klasach i informujących o projekcie. Poniżej można znaleźć skany tych publikacji:

Podczas spotkania w Warszawie zjechały się wszystkie wirtualne klasy aby poznać się i rozpocząć wspólną naukę. Przeprowadzone zostały warsztaty mające na celu zapoznanie uczestników z celami i rezultatami a także harmonogramem projektu. W inspirującej atmosferze klasy zapoznały się nawzajem i rozpoczęły wspólny projekt.

24 czerwca 2014 roku odbędzie się seminarium inaugurujące projekt „Wirtualne Klasy – wirtualny UTW w społecznościach lokalnych”. Spotkają się podczas niego po raz pierwszy uczestnicy wszystkich pięciu wirtualnych klas. Kolejne spotkania odbywały się będą z udziałem internetu. Na żywo słuchacze wirtualnego UTW spotkają się w grudniu, aby podsumować pierwszy semestr.

Podczas seminarium inauguracyjnego zaplanowano część plenarną oraz warsztaty integracyjne. W pierwszej części zaproszeni goście opowiedzą o podobnych inicjatywach kierowanych do seniorów, a także przedstawione zostaną założenia projektu Wirtualne Klasy – wirtualny UTW w społecznościach lokalnych”. Spotkanie to ma być ponad to okazją do poznania się uczestników klas oraz okazją do stworzenia przyjaznej płaszczyzny do dalszej współpracy.

Pierwsze zajęcia wirtualnego uniwersytetu zaplanowane są na koniec czerwca.

Spośród zgłoszeń, które otrzymało Towarzystwo AMICUS wybrano 5 klas, które będą uczestniczyły w projekcie tworząc Wirtualny UTW. Będę to klasy w Błoniu (powiat warszawski-zachodni), Celestynowie (powiat otwocki), Prażmowie (powiat piaseczyński), Słupnie (powiat wołomiński) oraz Teresinie (powiat sochaczewski).

Aktualnie prowadzone są nabory do klas.

Słuchaczami mogą być przede wszystkim:

  • osoby, które ukończyły 60 lat (ale nie tylko)
  • mieszkańcy terenów wiejskich z ww. powiatów
  • osoby które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z internetu, a przy okazji spędzić milo czas

plakat projekt senior1

informacja PDF

Towarzystwo AMICUS realizuje projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, do którego serdecznie zaprasza do współpracy lokalne ngo, szkoły, biblioteki, aktywnych mieszkańców powiatów sochaczewskiego i grójeckiego, którzy chcieliby i mieli możliwość utworzenia na swoim terenie Wirtualnej Klasy dla Seniorów.

Zamierzamy utworzyć Wirtualny Uniwersytet składający się z 5 klas. Każda z klas będzie zlokalizowana w innym powiecie województwa mazowieckiego.

W powiecie otwockim, piaseczyńskim, sochaczewskim, warszawskim-zachodnim i wołomińskim chcemy utworzyć po jednej klasie, która skupi 18-20 osób starszych (głównie po 60 roku życia).

W ramach projektu odbędą się:

  • dwa seminaria dla wszystkich klas
  • szkolenia komputerowe w poszczególnych klasach
  • wirtualne wkłady z ciekawymi osobami
  • zajęcia aktywizujące wykorzystujące umiejętności zdobyte przez słuchaczy w czasie trwania projektu
  • każda z klas będzie mogła też zrealizować bon o wartości 1500 zł na zrealizowanie własnego pomysłu edukacyjnego.

Wymagania techniczne:

  • sala komputerowa (lipiec-sierpień) – min. 1 komputer na 3 osoby, stały dostęp do internetu (min. 5 Mb/s).
  • sala na wykłady Wirtualnego Uniwersytetu (sierpień-grudzień) – rzutnik, stały dostęp do internetu, 2 komputery robocze na potrzeby warsztatów/ może to być też sala komputerowa

DSC05383 DSC05390 DSC05602 DSC05631 DSC05662 DSC06048 DSC06236 DSC06245 DSC06881 DSC07706 DSC08015

 

« powrót