O nas

Historia instytucji kultury…

- dnia 20.07.1977 r. na podstawie Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Celestynowie został utworzony Gminny Ośrodek Propagandy i Kultury

- dnia 22.05.1985 r. na podstawie Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Celestynowie zmienia się nazwę z Gminny Ośrodek Propagandy i Kultury na Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie

- dnia 26.03.1999 r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Celestynów zmienia się nazwę z Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie na Gminny Ośrodek  Kultury, Sportu i Turystyki

- dnia 27.09.2000 r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Celestynów zmienia się nazwę z Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki na Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie

- dnia 27.10.2016 r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Celestynów zmienia się nazwę z Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie na Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Teraźniejszość…

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu (GOKiS) jest samorządową instytucją kultury Gminy Celestynów, posiadającą osobowość prawną. Działa na podstawie statutu i prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, sportu i rekreacji. W strukturę GOKiS wchodzi Biblioteka Publiczna w Celestynowie oraz Filia w Regucie.

GOKiS administruje następującymi obiektami: Gminną Salą Gimnastyczną w Celestynowie oraz boiskiem sportowym „Orlik” w Celestynowie.

Do zadań GOKiS należy w szczególności:

1. Rozpoznawanie, pobudzanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i sportowych mieszkańców gminy.

2. Prowadzenie edukacji artystycznej, kulturalnej, oświatowej, sportowej i wychowanie przez sztukę.

3. Tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, sportowego i folkloru.

4. Kształtowanie nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze.

5. Wspieranie inicjatyw lokalnych, kulturalnych i sportowych.

6. Popularyzacja książki i czytelnictwa.

7. Badanie, zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy.

8. Współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury, sztuki, edukacji, sportu i rekreacji w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego RODO:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie (Regucka 1, 05-430 Celestynów, telefon kontaktowy: 22 789 71 02).
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Jackiem Kozińskim pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – UMOWY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie (Regucka 1, 05-430 Celestynów, telefon kontaktowy: 22 789 71 02).

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

rollup GOKiS

DSC04414