Drużyna Siatkarska Mężczyzn

Data wydarzenia: 11.08.2022

Zajęcia dla Termin Miejsce Instruktor Cena
Drużyny GOKiS Czwartki Hala Sportowa w Celestynowie Marcin Gut 20 zł/msc
Termin pierwszych zajęć: 06.10.2020

CZWARTKI godz. 20.30-22.00

Zarządzenie w sprawie udziału w treningach Drużyny GOKiS Celestynów

zdj drużyna męska siatka

 

                                                            Firma DIGIFLEX wspiera siatkarzy GOKiS Celestynów!

Miło nam poinformować, iż firma Digiflex Group s.c. zasponsorowała drużynę siatkarską mężczyzn GOKiS Celestynów w formie zakupu kompletów strojów meczowych. Digflex dołącza jako kolejna firma, która wspiera sekcje siatkarskie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie. We wtorek 21 września na Hali Sportowej w Celestynowie odbyło się oficjalne przekazanie strojów, na którym pojawili się właściciele firmy DigiFlex  Group s.c. Pani Joanna Sychowicz i Pan Piotr Kolera, Dyrektor GOKiS Celestynów Pani Joanna Mokrzycka oraz Zastępca Wójta Gminy Celestynów Pan Piotr Rosłoniec.

242388505_605779620800532_5383139814243250276_n 242431167_4436967183008740_5357047029601752801_n

 

Program zajęć – piłka siatkowa

Ogólna koncepcja programu.

 1. Programem objęci są chłopcy od 15 roku życia.
 2. Liczebność sekcji wynosi około 15 chłopców.
 3. Planowana struktura godzinowa to (2 jednostki lekcyjne raz w tygodniu, plus sparringi, turnieje, zawody).
 4. Zaszczepienie w młodzieży chęci do uprawiania sportu.
 5. Ukierunkowanie zainteresowań do dalszej edukacji.
 6. Zaszczepienie u młodzieży nawyku zdrowego trybu życia.

 Cele ogólne kształcenia i wychowania.

 1. Wszechstronny rozwój sprawności ruchowej z uwzględnieniem kształtowania cech motorycznych: szybkości, zwinności, siły, wytrzymałości.
 2. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
 3. Nauka i doskonalenie elementów techniki i taktyki.
 4. Kontrola sprawności ogólnej i specjalnej.
 5. Przygotowanie organizmu do wysiłku przez ćwiczenia ogólnorozwojowe.
 6. Przygotowanie do samodzielnego organizowania i sędziowania gry.
 7. Opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów BHP w czasie organizacji i realizacji zajęć sportowych.
 8. Przygotowanie do udziału w zawodach sportowych.

 Cele szczegółowe.

 1. Kształtowanie sprawności morfo – funkcjonalnej:
 • inspirowanie ucznia do dokonywania samokontroli i samooceny rozwoju fizycznego,
 • obserwacja zmiany pracy układu oddechowego pod wpływem aktywności ruchowej,
 • kształtowanie umiejętności stosowania odpowiednich form ruchu dla wspomagania funkcjonowania układu oddechowego i ruchowego,
 • wdrażanie do prawidłowego dozowania wysiłku,
 • obserwacja układu krążenia (pomiar tętna przed i po wysiłku),
 • hartowanie organizmu (zima, lato),
 • określenie prawidłowej postawy ciała prostymi sposobami (samokontrola i samoocena).
 1. Kształtowanie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej:
 • utrwalanie pojęć: szybkość, skoczność (moc), wytrzymałość, siła,
 • opanowanie umiejętności dokonywania samokontroli (pomiaru) szybkości, skoczności (mocy), wytrzymałości,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego doboru ćwiczeń do doskonalenia szybkości i skoczności,
 • ukazywanie wartości różnych form ruchu dla kształtowania sprawności ze szczególnym uwzględnieniem gier zespołowych,
 • wykorzystywanie warunków terenowych dla kształtowania sprawności motorycznej,
 • współudział i uczestnictwo uczniów w realizacji prób testu sprawności fizycznej,
 • określenie poziomu i postępu sprawności fizycznej indywidualnej i grupy,
 • wzajemna kontrola współdziałania w małej grupie w doskonaleniu sprawności fizycznej.
 1. Kształtowanie umiejętności:
 • kształtowanie umiejętności ruchowych indywidualnych i zespołowych,
 • stosowanie poprawnej terminologii poznanych ćwiczeń i sytuacji,
 • wdrażanie do rzetelnej realizacji zadań i samokontroli; poprawności wykonywania wybranych ćwiczeń,
 • opanowanie umiejętności samodzielnego wykonywania ćwiczeń kształtujących mięśnie nóg, rąk i tułowia (przygotowujących – rozgrzewka i niezbędnych w czasie gry),
 • stosowanie samokontroli i samooceny,
 • wykonywanie czynności wdrażających do samodoskonalenia,
 • wykorzystanie wybranych, opanowanych umiejętności ruchowych do organizacji czasu wolnego,
 • wykorzystanie umiejętności z gier sportowych zimą i latem (plażowa piłka siatkowa).
 1. Przekaz wiadomości:
 • zapoznanie z przepisami bezpieczeństwa na zajęciach,
 • zapoznanie z regułami gier sportowych, zajęć terenowych, oraz przepisami zawodów sportowych,
 • higiena osobista po zajęciach,
 • wdrażanie do samodyscypliny,
 • organizowanie zawodów szkolnych z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa,
 • zapoznanie z przepisami i zasadami sędziowania (tradycyjna i plażowa piłka siatkowa),
 • zapoznanie z sygnalizacją sędziowską,
 • kształtowanie umiejętności asekuracji oraz odpowiedzialności za własne zdrowie,
 • organizowanie grupy do zajęć pod kątem wyrównania sprawności i umiejętności.
 1. Działania wychowawcze:
 • postępowanie indywidualne i zespołowe,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • kształtowanie umiejętności współpracy z nauczycielem,
 • kształtowanie pożądanych postaw wobec uczniów mniej sprawnych,
 • współpraca uczniów z nauczycielami w organizacji zawodów sportowych i imprez,
 • dokonywanie wzajemnej kontroli i oceny zachowań,
 • kultura uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej,
 • kształtowanie pożądanych postaw zawodnika i kibica sportowego,
 • tworzenie korzystnych postaw, zaangażowanie do kulturalnego dopingu własnego zespołu, rywalizacja sportowa, stosowanie zasad „fair – play”.

Szczegółowe treści kształcenia.

 1. Przygotowanie fizyczne.
 2. a) kształtowanie wytrzymałości:
 • kształtowanie wytrzymałości przez stosowanie ćwiczeń specjalistycznych
 1. b) kształtowanie szybkości:
 • starty i przebieżki z różnych pozycji wyjściowych (leżenia, siadu, klęku)
 • poruszanie się po boisku ze zmianą kierunku
 1. c) kształtowanie siły:
 • z przysiadu przy drabinkach, wyprost nóg z partnerem na barkach
 • rzuty oburącz piłką lekarską
 • przeskoki obunóż nad ławeczką
 • zeskoki na materac z różnych wysokości
 1. Technika .
 1. a) zabawy oswajające z piłką,
 • zabawy rzutne.
 • zabawy skoczne,
 • gry i zabawy szybkościowo – zwinnościowe,
 1. b) postawa siatkarska,
 • pokaz i objaśnienie prawidłowej postawy: niskiej, wysokiej,
 • pokaz i objaśnienie sposobów poruszania się po boisku,
 • gry i zabawy doskonalące,
 1. c) odbicia piłki sposobem oburącz górnym,
 • układanie dłoni na piłce,
 • szybkie odbicia piłki od podłoża, ściany,
 • podrzuty i chwyty piłki,
 • rzuty i odbicia piłki po koźle, od ściany,
 • odbicia piłki w klęku, leżeniu, w siadzie skrzyżnym,
 • odbicia piłki nad sobą i do partnera,
 • odbicia piłki w parach, czwórkach, trójkach w miejscu i w ruchu,
 • odbicia piłki w grach i zabawach ruchowych,
 1. d) odbicia piłki sposobem oburącz dolnym,
 • toczenie piłki w parach,
 • odbicia piłki sposobem oburącz dolnym w siadzie, w klęku,
 • odbicia piłki w grach i zabawach,
 • gry i zabawy doskonalące odbicia górne i dolne.
 1. e) zagrywka,
 • dolna
 • tenisowa (w miejscu i w wyskoku)
 • prawidłowa pozycja ciała
 • ustawienie i ruch ręki
 • ćwiczenia przy ścianie
 • ćwiczenia w parach
 • celność zagrywki,
 1. f) zbicie piłki,
 • zbicie bez piłki, rozbieg
 • wyskok (praca rąk i całego ciała)
 • zbicie piłki z własnego podrzutu,
 • zbicie dynamiczne
 • plasowanie
 • kiwnięcie
 • zbicie po bloku
 • atak kierowany

 

 1. g) blok,
 • skoki z przekładaniem dłoni za siatkę,
 • skoki do bloku w parach,
 • blokowanie podrzucanych piłek.
 1. Taktyka zespołowa.

 

 1. a) systemy asekuracji bloku,
 2. b) warianty ustawień zespołu,
 3. c) system „czwartego” w ataku,

 

Procedury osiągania celów.

 1. a) zasady nauczania
 • aktywności
 • poglądowości,
 • stopniowania trudności,
 • systematyczności,
 • utrwalania,
 • przystępności i indywidualnych zadań.
 1. b) metody nauczania
 • analityczna,
 • syntetyczna,
 • kompleksowa.
 1. c) metody przekazywania wiadomości
 • pokaz,
 • opowiadanie,
 • dyskusja,
 • pogadanka.
 1. d) formy prowadzenia zajęć
 • ścisła,
 • fragmentów gry,
 • gra uproszczona,
 • szkolna,
 • właściwa.
 1. e) środki niezbędne do realizacji:
 • baza (sala gimnastyczna i jej wyposażenie, teren wokół szkoły, sprzęt sportowy),
 • kasety, plansze, literatura.

 

Osiągnięcia ucznia po zrealizowaniu programu.

 1. Opanować umiejętność samokontroli i samooceny własnego rozwoju somatycznego tj. wysokość i ciężar ciała),
 2. Znać i umieć stosować zasady hartowania organizmu,
 3. Opanować umiejętność samokontroli i samooceny sprawności kondycyjno – koordynacyjnej z wykorzystaniem dowolnego testu lub próby,
 4. Opanować podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne oraz poznać przepisy gry i zasady sędziowania,
 5. Opanować obowiązującą sygnalizację sędziowską,
 6. Znać historię i znaczenie sportu (szczególnie osiągnięcia piłki siatkowej),
 7. Opanować podstawowe sposoby udzielania pierwszej pomocy,
 8. Przestrzegać zasad higieny i wypoczynku,
 9. Umieć prawidłowo stosować asekuracje przy trudniejszych zadaniach ruchowych,
 10. Umieć prowadzić rozgrzewkę przed zajęciami z zachowaniem podstawowych zasad: wszechstronności, natężenia wysiłku, zmienności pracy mięśniowej,
 11. Umieć panować nad sposobami przejawiania własnych uczuć i zachowań w sytuacjach zwycięstwa i porażki, przestrzegać zasady „fair – play „,
 12. Umieć podporządkować się regułom pracy zespołowej, powstrzymywać się od zachowań, które naruszają zdrowie własne i cudze,
 13. Umieć pełnić role inicjatora, organizatora, uczestnika, kibica i sędziego gier,
 14. Umieć kontrolować i oceniać własne osiągnięcia,
 15. Zdawać sobie sprawę ze szkodliwości wszelkich uzależnień i niewłaściwych przyzwyczajeń.

 

 

« powrót