Gry i zabawy ruchowe

Data wydarzenia: 19.09.2022

Zajęcia dla Termin Miejsce Instruktor Cena
Dzieci Poniedziałki Hala Sportowa w Celestynowie - szkolna sala gimnastyczna Dawid Andrzejewski 40 zł/msc
Termin pierwszych zajęć: 19.09.2022

PONIEDZIAŁKI godz. 16.30-17.30 klasy O-II

 

Cele nauczania obejmują:
1. Wiadomości na temat:
• Bezpieczeństwa podczas gier i zabaw ruchowych
• Bezpiecznego wykorzystywania przyrządów i przyborów do ćwiczeń
• Zasad współpracy w grupie
• Znaczenia systematycznego udziału w zajęciach
• Świadomego rozwoju
• Samokontroli
• Wdrożenia do samorozwoju
2. Umiejętności w zakresie
• Współpraca w grupie w trakcie zabaw
• Bezpieczne wykonywanie poszczególnych elementów zabaw z wykorzystaniem 
przyborów i przyrządów
• Umiejętność zastosowania opanowanych elementów zgodnie z regulaminem zabawy
3. Kształtowanie postaw i nawyków
• Dbałość o higienę stroju , odpowiednie przygotowanie do zajęć, i własny rozwój
• Przestrzeganie regulaminu bezpieczeństwa reguł zabaw
• Umiejętność oceny swoich mocnych i słabych stron oraz konsekwentne dążenie 
do rozwijania i pokonywania tych drugich
• Umiejętność wygrywania i zniesienia porażki 

Treści nauczania i przewidywane osiągnięcia

Gry i zabawy bieżne: gry i zabawy bieżne stanowią podstawową i najbardziej naturalną 
postać aktywności ruchowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym są najczęściej stosowaną 
formą zabawy na zajęciach ruchowych. Wywołują one korzystne zmiany w układzie krążenia, 
oddechowym i aparacie ruchowym. Wprowadzane do zajęć najczęściej w postaci wyścigów 
stwarzają uczniom możliwość oceny własnych możliwości na tle grupy , wpływają 
na rozwój takich cech motorycznych jak: szybkość, wytrzymałość, zwinność 
(w zależności od złożoności zadania i zastosowanych przyborów i przyrządów). 
Kształtują u uczestników zajęć takie cechy charakteru jak: ambicja, wytrwałość, 
współdziałanie w grupie.
- „Berek –(zwykły, ranny, w parach)”
- „Gonitwa drużyn na czas”
- „Gonitwa szeregów”
- „Wyścigi numerów”
- „Sztafety(wahadłowe , przyborami gwiaździste)”
- „Murarz i cegły”
Gry i zabawy rzutne: stanowią bardzo atrakcyjny element zajęć ze względu 
na zastosowane przybory( piłka, ringo, woreczki). Zastosowanie zabaw z rzutami 
na odległość i do celu wymaga umiejętności zarówno rzucania, celowania jak 
i użycia siły. Zabawy rzutne kształtują nie tylko siłę i zwinność ale także 
koordynacje ruchowo – wzrokową, umiejętność skupienia uwagi (koncentrację).
- „Dwa ognie”
- „Ringo”
- „Przeprowadzanie drużyny”
- Rzuty do stałego celu (materac, kosz, współćwiczący)
- „Podaj piłkę do kapitana”
Gry i zabawy skoczne: zabawy te charakteryzują się wykonywaniem ruchów 
w celu oderwania ciała od podłoża bez przyboru lub z przyborem (skakanka) 
bądź z wykorzystaniem przyrządów. Nauczanie zabaw skocznych zaczyna się 
od wprowadzania prostych form (podskoków, wyskoków, przeskoków) do 
trudniejszych z wykorzystaniem przyborów. Zabawy te sprzyjają wzmacnianiu 
stawów skokowych i kolanowych, które są szczególnie wiotkie u dzieci i młodzieży, 
jak wynika z obserwacji dokonanych w ostatnich latach. Zabawy te są także ważne 
wtoku dalszej aktywności sportowej uczniów szkoły sportowej. Zabawy te kształtują 
siłę, moc, zręczność, zwinność i w połączeniu z biegiem szybkość.
- z przeskokami przez ławeczki, skakanki, skoki dodawane z miejsca
Zabawy i gry orientacyjno – porządkowe: najczęściej stosowane w początkowym 
etapie nauczania uczą bezpiecznego poruszania się w miejscu ćwiczeń 
(bezpieczna zmiana miejsc omijanie się) mają także na celu opanowanie 
przez ćwiczących umówionych znaków i sygnałów wysyłanych od nauczyciela 
w trakcie zajęć, uczniowie zapoznają się z podstawowymi formami ustawień 
(szereg, rząd, koło, dwuszereg) a przede wszystkim mają charakter 
dyscyplinujący i wpływają na kształtowanie czasu reakcji.
- „Dzieci do domu dzieci na spacer”
- „Znajdź swój kolor”
- „Zabawa z reagowaniem na trzy sygnały”
- „Czerwony zielony”
Gry i zabawy o charakterze uspokajającym mają na celu głównie rozładowanie 
agresji rówieśniczej, a także wyciszenie i uspokojenie organizmu po zakończeniu zajęć.
- „Inicjator ruchu”
- „Abrakadabra”
- „Zagubiony kotek”
- „Kto zmienił miejsce”
- „Trzymaj – puść”
- „Sufit, nos i podłoga”
- „Minutka”
Zabawy i gry zwinnościowe: to zabawy z wykorzystaniem różnorodnych 
przyborów i przyrządów zawierające takie formy ruchu jak (pełzanie, 
przeciąganie się, przeploty, toczenie, szybką zmianę pozycji ciała 
stanie – leżenie, kozłowanie. Zabawy te kształtują głownie szybkość 
i zwinność, uczą bezpiecznego i prawidłowego wykorzystania przyborów 
i przyrządów.
- „Wyścigi w tunelu”
- „Przeploty przez szarfę
- „Wyścig z toczeniem piłek”
- „Zawiąż – rozwiąż”
- „Sadzenie ziemniaków”
Plan zajęć:
1. Szybko i zwinnie. Zabawy i gry oceniające podstawowe zdolności ruchowe 
i poziom rozwoju wybranych cech motorycznych.
2. Tor przeszkód. Proste próby sprawności ruchowej.
3. Przed siebie. Rzuty piłką w dowolny sposób do celu stałego.
4. Tańczące piłki. Rzuty do partnera w miejscu. Kozłowanie piłki w miejscu.
5. Biegi z przeszkodami, omijanie, obieganie, przeskakiwanie.
6. Do celu... Rzuty małymi przedmiotami, prawą i lewą ręką.
7. Jak żaby i kangury. Wyskoki w górę z miejsca i z rozbiegu.
8. Starty z różnych pozycji.
9. Gry i zabawy rzutne i bieżne.
10. Pracowity jak koń. Przeciąganie ciężkich przedmiotów. Wyścigi zaprzęgów.
11. Pracowitość i wytrwałość. Rzut oburącz znad głowy
12. Dokładność i staranność. Kozłowanie piłki w miejscu.
13. Rozumieć innych wcale nie jest trudno. Ćwiczenia równoważne i „sensoryczne”.
14. Najlepszy komputer nie zastąpi kolegi. Ćwiczenia i zabawy kształtujące 
z przyborami nietypowymi, rozwijanie zręczności manualnej.
15. Zabawa w siatkówkę. Gry i zabawy z elementami minisiatkówki.
« powrót